Internet investment promotion

其中包括:

 

 

1.品牌互联网招商策划与品牌推广获客年度实施方案;

 

2.品牌互联网招商内容策划设计服务模块;

 

3.品牌知名互联网新媒体矩阵招商推广服务模块;

 

4.品牌在行业商域系统精准商户手机流媒体招商推广服务模块;

 

5.品牌在行业商域系统精准商户数据人工智能CALL客系统服务模块等。

 

 

 

 

   立即咨询获取详细服务内容与案例PPT介绍

 

 

分两种服务对象:

 

 

 

全称:“泛家居互联网招商策划与品牌推广获客”。此项服务是主要针对家具建材企业的产品、品牌在互联网上的整体招商策划与品牌推广获客服务。 

互联网招商策划与推广